PROTA K-13 KELAS 2 UNTUK SD/MI


PROGRAM TAHUNAN (PROTA)


Tematik
Sekolah              : SD Negeri 1 Sukorame
Kelas               : II
Tahun Pelajaran  : 2014/2015

No.
Alokasi Waktu
Tema
Semester 1
1.
.... x 1 jam pelajaran
Hidup Rukun
2.
.... x 1 jam pelajaran
Bermain di Lingkunganku
3.
.... x 1 jam pelajaran
Tugasku Sehari-hari
4.
.... x 1 jam pelajaran
Aku dan Sekolahku
Semester 2
5.
.... x 1 jam pelajaran
  Hidup Bersih dan Sehat
6.
.... x 1 jam pelajaran
  Air, Bumi, dan Matahari
7.
.... x 1 jam pelajaran
  Merawat Hewan dan Tumbuhan
8.
.... x 1 jam pelajaran
Keselamatan di Rumah dan Perjalanan
                       
                       
                Mengetahui,
Kepala SD Negeri 1 Sukorame


              Mujiono, S.Pd
NIP 19600504 198012 1 007
Sukorame,      Agustus 2014

Guru Kelas II


        Rum Handayani, S.PD.SD
        NIP 19600610 198201 2 010

 

close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==