PROTA K-13 KELAS 1 SD/MI

PROGRAM TAHUNAN (PROTA)

Tematik
Sekolah              : SD Negeri 1 Sukorame
Kelas               : I
Tahun Pelajaran : 2014/2015

No.
Alokasi Waktu
Tema
Semester 1
1.
.... x 1 jam pelajaran
Diriku
2.
.... x 1 jam pelajaran
Kegemaranku
3.
.... x 1 jam pelajaran
Kegiatanku
4.
.... x 1 jam pelajaran
Keluargaku
Semester 2
5.
.... x 1 jam pelajaran
Pengalamanku
6.
.... x 1 jam pelajaran
Lingkungan Bersih, Sehat, dan Asri
7.
.... x 1 jam pelajaran
Benda, Binatang, dan Tanaman di sekitarku
8.
.... x 1 jam pelajaran
Peristiwa Alam

                       
                Mengetahui,
Kepala SD Negeri 1 Sukorame


              Mujiono, S.Pd
NIP 19600504 198012 1 007
Sukorame,      Agustus 2014

Guru Kelas I


Yuliana Kuswantiningsih, S.PD.SD
        NIP 19650125 198405 2 001

close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==