CONTOH SOAL BAHASA MADURA 2016

Jhȃman Majhu
              Dari sacem – macemma pakakas sè bȃdȃ kantos maghȃmpang dȃ’ kaodi’ȃn jȃreyȃ sè èkoca’ jȃman majhu otabȃ  jhȃman “ tèknologi”. Sajȃn tambȃ taon “teknologi” sajȃn majhu. Kalamon bȃ’na ta’ dhuli otabȃ ta’ bhȃjheng jrȃr – ajharȃn, Bȃ’na bhȃkal èdhina’aghi. Èbharȃt oreng  ajhȃlȃn, Bȃ’na ghi’ arangka’ laena la ka’ – berka’.
              Tapè, Jhȃn kaloppaè maskèya bȃ’na paghi’ arangka’ la ngobȃsanè sacem – macemma tèknologi, Tapè bȃ’na ta’ atoro’ dȃ’ atoran aghȃmana, Jȃreya parcoma. Barampa bȃnnya’ oreng se ngobȃsanè “tèknologi” jȃreya, Lantaran ta’ atoro’ dhά’ aghάmana lajhu teknologinah sala angghuy. Se kodhuna “teknologi” jάriyά masenneng mongghu dȃ’ orèng bȃnnya’, Karana sala angghuy dhaddhi masossa oreng bȃnnya’. Sakonnè’na marosak dȃ’ adhȃt parnata sè beccè’. Contona kalabȃn bȃdana telepon, Lajhu ta’ toman èntar ka bangkona majhȃdi’, Bengkona tarètan Ben laènna. Ecokopaghi acaca lèbat tèlèpon.
              Mon bȃriya, Sanajjhȃn “tèknologi” la majhu, Adhȃt parnata, Tatakrama sè beccè’ apa polè atoran aghȃma jhȃ’ sampè’ tona, Apapolè è angghep ta’ aghuna.                                                                                                                                                                                                  (Nokel dȃri Sare Taman)
I.     Èyatorè pèlè sala sèttong jȃwabȃn sè palèng lerres !
1.      Èbharȃt oreng ajhalȃn ba’na ghi’ arangka’. Èbharȃt laèn oca’na …
a.       Opama                      b. Biȃ                               c. Kalamon                      d. Akantha
2.      Dȃri sacem – macemma pakakas sèbȃdȃ. Pakakas laèn oca’na …
a.       Panggȃbȃy                b. Parabhut                      c. Kalamon                      d. Pangangguy
3.      Sakonè’na marosak dȃ’ adhȃt parnata. Marosak laèn oca’na …
a.       Mateppa’                  b. Mabhender                  c. Masalbut                      d. Mabeccè’
4.      Bilȃn orèng èntar dȃ’ kenengngan sè jhȃu ajhȃlan soko. Bilȃn laèn oca’na …
a.       Kona                        b. Abit                             c. Lebȃt                           d. Lambȃ’
5.      Manossa kodhu andhi’ adhȃt parnata sè beccè’. Adhȃt parmata laèn oca’na …
a.       Tatakrama                b. Kalakowan                  c. Tarèka                          d. Pangghȃbȃy
6.      Tèknologi jarèyȃ masenneng mongghu orèng bȃnnyȃ’. Masenneng laèn oca’ tabhaligghȃ  
a.       Masossa                    b. Mapèrak                      c. Majhèmbȃr                  d. Masbbhȃr
7.      Dȃri acem – macemma pakakas kantos maghȃmpang dȃ’ kaodi’na. Maghȃmpang oca’ tabhȃligghȃ …
a.       Masossa                    b. Mamalarat                   c. Masalbut                      d. Marèpot
8.      Lantaran ta’ atoro’ dȃ’ aghȃmana tèknologina sala angghuy. Sala oca’ tabhȃligghȃ …
a.       Teppa’                      b. Lopot                           c. Bender                         d. Bhȃghus
9.      Kalamon bȃ’na ta’ bhȃjheng jhȃr – ajheran. Bhȃjheng oca’ tabȃligghȃ …
a.       Sengka                     b. Repot                           c. Males                           d. Lemmos
10.   Dhȃddhi masossa oreng bȃnnyȃ’, Bȃnnyȃ’ oca’ tabhȃligghȃ …
a.       Lebbi                        b. Korang                        c. Possa’                          d. Sakonè’
11.   Mon adhȃp ka ghuru kodhu andhȃb asor. Oca’ adhȃp se sorop bi’ okarana …
a.       Ghadhȃp                  b. Adhebbhi                    c. Ngȃdhebbhi                 d. Dhȃp - adhȃbbhȃn
12.   Tang bengko adhȃp bi’ bengkona Ali. Oca’ adhȃp sè sorop bi’ okara …
a.       Ngadhȃbbhi             b. Adhȃbbhi                    c. Dhȃp – adhȃbbhȃn      d. Ghadhȃp
13.   Tèkos (kakan) kocèng. Oca’ dhȃlem Korong samastena …
a.       Ekakan                     b. Ngakan                        c. Ngakanna                    d. Ekakanna
14.   Sabbhȃn menggu bȃdȃ (ajhi). Oca’ dȃlem Korong samasthèna …
a.       Ajhiyȃn                    b. Pangajhiyȃn                 c. Eyajhi                          d. Eyajhi’i15.   Contona oca’ tandhuk …
a.       Nyaman                    b. Nyannya                      c. Nyarè                           d. Nyonya
16.   Nyaman kembhȃngnga jhȃgung …
a.       Jheppon                    b. Tongkol                       c. Bunga                          d. Tonggul
17.   Nyamana buwȃna Obi …
a.       Kalenthang               b. Kalènthèng                  c. Kalentheng                  d. Langkalèng
18.   Dȃunna Ghȃddhȃng se kerrèng esambhȃt …
a.       Kalaras                     b. Kalarè                          c. Rakora                         d. Dȃdȃr
19.   Dȃunna Nyèyor sè ngudȃ èsambhȃt …
a.       Kalarè                       b. Ompay                         c. Jhanor                          d. Ompos
20.   Satèya bȃnnyȃ’ oreng sakè’ mata. Sakè’ mata bhasa èpon …
a.       Songkan soca           b. Anglo tengal                c. Songkan tengal            d. Anglo soca

II.  Èyatorè èssè’è ti’ – ti’ sè bȃbȃ panèka !
1.      Oca’ asal sè olle ter – ater ano swara èsambhȃt oca’ ………………………………………………………
2.      Okara sè aghȃdhu’ ghuru swara, Ghuru sastra, Ghuru lumaksito èsambhȃt okara ………………..…….....
3.      Okara sè èyangghit sè ètoro’è oca’ panebbus èsambhȃt okara …………………………………………......
4.      Guttè nètè ètètè. Okara kakanthèn aghȃdhu’ ghuru ………………………………………………………..
5.      Akantha bhelling kaojhanan, Artèna ……………………………………………………………………….

III.              Èyatorè jawab pètanya è bȃbȃ panèka !
1.      Apa nyamana bhul – ombhulla ghȃncaran è attas ?
2.      Nokèl dȃri dimma ghȃncaran jȃreyȃ ?
3.      Dȃri sacem – macemma pakakas sè bȃdȃ kantos maghȃmpang kaodi’an jȃriyȃ èkoca’ jhȃman apa ?
4.      Baramma kodhuna tèknologi jarèya mongghu da’ orèng bȃnnyȃ’ ?
5.      Karana sala angghuy tèknologi marosak dȃ’ adhȃt parnata sè beccè’. Sebbhutaghi contona ?
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==